metro.cz

Počasí v Praze

9 °C / 22 °C

Neděle 1. října 2023. Svátek má Igor

Ceny Wernera von Siemense získali nejlepší studenti, pedagogové a mladí vědci

  8:45
Ceny Wernera von Siemense, které český Siemens uděluje nejlepším studentům, pedagogům a mladým vědcům, byly uděleny již po čtyřiadvacáté. Nezávislé poroty vybraly nejlepší práce, projekty a osobnosti z oblasti technických a přírodovědných oborů v osmi kategoriích: nejlepší výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník. Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí a školitelé jejich prací. Ocenění byla i letos udělena za překonání překážek ve studiu, za vynikající kvalitu ženské vědecké práce, za absolventskou práci na téma Průmysl 4.0. a absolventskou práci na téma chytrá infrastruktura a energetika.

V čtyřiadvacátém ročníku Ceny Wernera von Siemense vybíraly poroty z 568 přihlášek, mezi 21 oceněných bylo rozděleno 900 tisíc korun. Jednatřicet procent přihlášek bylo od žen, mezi vítězi ženy představují 24 procenta. Nejvíce vítězů je z ČVUT Praha (šest oceněných), následuje Akademie věd ČR (čtyři ocenění), na třetím místě se umístilo VUT Brno (tři ocenění). "Věda a výzkum jsou základem pokroku a prosperity, protože přinášejí odpovědi na složité otázky, které dnes státy i firmy řeší,“ uvedl generální ředitel českého Siemensu Eduard Palíšek. "Pedagogům se stále nedostává zaslouženého ocenění. Dokázali podporovat své studenty a žáky ve složité době koronavirové krize, neúnavně jim pomáhají orientovat se ve stále složitějším světě. Doufám, že filozofie Cen Wernera von Siemense, kde vedle studentů oceňujeme i jejich pedagogy, ukazuje, jak moc si jejich práce vážíme,“ dodal.

V kategorii nejvýznamnější výsledek základního výzkumu Cenu Wernera von Siemense 2021 získal kolektiv autorů pod vedením Mgr. Bruna de la Torre, Ph.D., z Univerzity Palackého v Olomouci, CATRIN za práci s názvem "Zobrazení nerovnoměrného rozložení elektronového náboje na atomu: sigma-díry“. Členy oceněného týmu jsou Mgr. Benjamin Mallada Faes Aurelio Gallardo, MSc. (AV – FZU) a Mgr. Maximilián Lamanec (AV – ÚOCHB). Autoři vítězné práce pomocí nové metody jako první na světě pozorovali nerovnoměrné rozložení elektronového náboje kolem atomu halogenu, tzv. sigma-díru. Nová zobrazovací metoda, díky níž tohoto vědeckého úspěchu dosáhli, otevírá cestu ke zdokonalení materiálových a strukturních vlastností řady fyzikálních, biologických či chemických systémů, které ovlivňují náš každodenní život.

První místo v Ceně Wernera von Siemense 2021 za nejlepší disertační práci získal Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D. z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Ocenění získal za práci s názvem "Velkoplošná funkcionalizace povrchů pomocí laserem vytvořených mikro- a nanostruktur“. Oceněná práce popisuje unikátní metody laserového mikroobrábění a otevírá nové možnosti tvorby funkčních povrchů, například superhydrofobních, antibakteriálních, ledofobních, samočisticích či antikorozních.

V kategorii nejlepší diplomová práce zvítězila Ing. Senta Műllerová z Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci za práci s názvem "Inkorporace antibiotik do biodegradabilních nanovlákenných vrstev pro nové medicínské aplikace. “Ve své práci se zaměřila na zvyšování efektivity nanovláken používaných v lékařství za využití povrchových modifikací a inkorporací aktivních látek do nanovláken.

Jako nejlepší pedagogický pracovník získal Cenu Wernera von Siemense za rok 2021 doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D., z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kde vyučuje matematiku. Porota ocenila dlouholeté úsilí Petra Kováře budit ve studentech nadšení pro matematiku a složité matematické otázky. Petr Kovář napsal dvě učebnice a mnoho učebních textů, s přednáškami, které popularizují matematiku pravidelně vystupuje na středních a základních školách.

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce získala Ing. Hana Macíčková Cahová, Ph.D. z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Ve práci nazvané "Dinucleoside polyphosphates act as 5′-RNA caps in bacteria“ (Dinukleosid polyfosfáty působící jako 5′-RNA čepičky v bakteriích) se svým týmem prokázala, že okrajové konce RNA závisejí na zátěži a prostředí, jemuž je buňka vystavena. Toto zjištění představuje značný potenciál pro budoucí využití v aplikované medicíně.

Ocenění za překonání překážek získal Ing. Tomáš Zbavitel z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Tomáš Zbavitel je od narození neslyšící, ale navzdory tomu úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku (jako první ve znakovém jazyce) v oboru Inženýrská mechanika a obhájil diplomovou práci s názvem "Klasifikace objektů zpracováním obrazu na základě změny topologie.“ S pomocí neuronových sítí Tomáš Zbavitel vytvořil unikátní technický slovník pro neslyšící, který lze použít pro překlad technických termínů do znakové řeči.

Ocenění za nejlepší práci na téma Průmysl 4.0 získal Ing. Stefan Grushko, Ph.D. z Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Oceněna byla disertační práce s názvem "Plánování pohybu manipulátoru v dynamickém prostředí při využití informací z RGB-D senzoru“. Ocenění za nejlepší práci na téma Chytrá infrastruktura a energetika získal Ing. Nikola Pokorný, Ph.D. z Fakulty strojní z ČVUT v Praze. Oceněn byl za disertační práci s názvem "Zasklený kapalinový fotovoltiacko-tepelný kolektor“.

O soutěži Cena Wernera von Siemense

Cenu Wernera von Siemense pořádá Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. V nezávislých porotách letos zasedlo 56 odborníků a zástupců akademické obce a neziskových organizací. Záštitu nad udílením cen 24. ročníku poskytli ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstvo průmyslu a obchodu. Partnery soutěže jsou Siemens Mobility s.r.o. a Siemens Advanta.

Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice.

Přehled vítězů Ceny Wernera von Siemense 2021:

Kategorie/Odměna*

Jméno/Univerzita/Vedoucí práce

Název práce

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

kolektiv autorů pod vedením

Zobrazení nerovnoměrného rozložení elektronového náboje na atomu: sigma-díry

300.000 Kč

Mgr. Bruno de la Torre, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci, CATRIN

Členové týmu:

Mgr. Benjamin Mallada Faes

Aurelio Gallardo, MSc. (AV – FZU)

Mgr. Maximilián Lamanec (AV – ÚOCHB)

Nejlepší pedagogický pracovník

doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.

50.000 Kč

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Nejlepší diplomová práce, 1. místo

Ing. Senta Műllerová

Inkorporace antibiotik do biodegradabilních nanovlákenných vrstev pro nové medicínské aplikace

50.000 Kč student

Technická univerzita v Liberci

50.000 Kč vedoucí práce

Fakulta textilní

Vedoucí: Ing. Markéta Klíčová

Nejlepší diplomová práce, 2. místo

Ing. Robin Filip

Chytré dobíjení EV a BESS pro zvýšení FV hostingové kapacity distribučních sítí

30.000 Kč student

Vysoké učení technické v Brně

30.000 Kč vedoucí práce

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vedoucí: Ing. Martin Paar, Ph.D.

Nejlepší diplomová práce, 3. místo

Ing. Martin Hodek

Optimalizace fotovoltaického systému pro potřeby domácnosti

20.000 Kč student

České vysoké učení technické v Praze

20.000 Kč vedoucí práce

Fakulta strojní

Vedoucí: prof. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

Nejlepší disertační práce, 1. místo

Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D.

Velkoplošná funkcionalizace povrchů pomocí laserem vytvořených mikro a nanostruktur

50.000 Kč student

České vysoké učení technické v Praze

50.000 Kč školitel

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Školitel: Ing. Tomáš Mocek, Ph.D. (AV FZU, HiLASE)

Nejlepší disertační práce, 2. místo

Mgr. Ivana Víšová, Ph.D.

Studium interakcí funkčních povrchů s biologickými systémy

30.000 Kč student

Univerzita Karlova

30.000 Kč školitel

Matematicko-fyzikální fakulta

Školitelka: RNDr. Hana Lísalová, Ph.D. (AV FZU)

Nejlepší disertační práce, 3. místo

Ing. Roman Lavička, Ph.D.

Ultra-Peripheral Collisions at ALICE / Ultraperiferní srážky na experimentu ALICE

20.000 Kč student

České vysoké učení technické v Praze

20.000 Kč školitel práce

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Školitel: prof. Jesus Guillermo Contreras Nuno, Ph.D.

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce

Ing. Hana Macíčková Cahová, Ph.D.

Dinucleoside polyphosphates act as 5′-RNA caps in bacteria / Dinukleosid polyfosfáty působící jako 5′-RNA čepičky v bakteriích

20.000 Kč

Akademie věd

Ústav organické chemie a biochemie

Ocenění za překonání překážek při studiu

Ing. Tomáš Zbavitel

50.000 Kč

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta strojního inženýrství

Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Průmysl 4.0

Ing. Stefan Grushko, Ph.D.

Plánování pohybu manipulátoru v dynamickém prostředí při využití informací

z RGB-D senzoru

20.000 Kč

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta strojní

Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Chytrá infrastruktura

Ing. Nikola Pokorný, Ph.D.

Zasklený kapalinový fotovoltiacko-tepelný kolektor

20.000 Kč

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta strojní

*prémie za doporučení vítěze je 10.000, - Kč

Předsedové a předsedkyně porot

Kategorie

Předseda / předsedkyně

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně AV ČR

Nejlepší pedagogický pracovník

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., předseda České konference rektorů

Nejlepší diplomová práce

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., rektor* VUT Brno (do 2/2022)

Nejlepší disertační práce

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT Praha

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce

Ing. Eduard Palíšek, PhD., MBA, generální ředitel Siemens

Ocenění za překonání překážek při studiu

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor MU Brno

Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Průmysl 4.0

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., ředitel CIRC, ČVUT Praha

Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Chytrá infrastruktura

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel ENET VŠB-TU Ostrava

Sledujte naše novinky na Twitteru: https://twitter.com/SiemensCzech

Připojte se k nám na Facebooku: http://www.facebook.com/SiemensCzech

Hlavní zprávy

Česká mapa kávy je pestrá, ale nejčastěji pijeme dva druhy. Stále žije také „turek“

vydáno 1. října 2023  6:34

Právě dnes můžete oslavit Světový den kávy. Češi v posledních letech zkonzumují podle zjištění Českého statistického úřadu (ČSÚ) necelých dva a půl...  celý článek

Komerční sdělení

Raiffeisenbank financuje skupině Winning Group akviziční příležitosti v Německu

vydáno 1. října 2023

Raiffeisenbank úspěšně poskytuje finanční podporu skupině Winning Group při strategických akvizicích německých společností z automobilového odvětví.   celý článek

V USA se mi líbila otevřenost, v Česku miluji kulturu, říká dcera legendárního hokejisty

vydáno 30. září 2023  5:26

Zpěvačka Dominika Hašková, známá z mezinárodní kapely We Are Domi, prožila dětství s rodinou v Severní Americe, pak strávila několik let v Česku a vydala...  celý článek

Kombo nesrovnatelných novinek. Dejte si Medvěda na Koksu a po něm opulentní Babylon

Strážce streamu
vydáno 29. září 2023  14:00

STRÁŽCE STREAMU K výběru tématu aktuálního Strážce streamu mě tentokrát ponoukla aktuální nabídka čerstvě přidaných filmových titulů dostupných na streamovací platformě...  celý článek